top of page
Image by Aron Van de Pol

IELTS

IELTS

การสอบไอเอลส์ (IELTS) คือ การสอบที่วัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับในหลายประเทศทั่วโลก เพื่อการศึกษา, การทำงาน, หรือการย้ายถิ่นฐาน 

 

การสอบนี้ประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก ได้แก่ การฟัง, การอ่าน, การเขียน, และการพูด และมีทั้งรูปแบบสำหรับการศึกษาและการทำงาน การสอบไอเอลส์ถือเป็นหนึ่งในการสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมและยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก

bottom of page