top of page

ກຽມຕົວໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ

ມາຟັງເຕັກນິກການກຽມຕົວກ່ອນຈະໄປຮຽນພາສາຢູ່ຟີລິບປິນກັບອາຈານ Jib ທີ່ Blue Spade. ສະຖານີ Wongwian Yai, ວັນທີ 2 ເດືອນກຸມພາປີ 2020

ກຽມຕົວໄປຮຽນຕ່າງປະເທດ

ມາຟັງເຕັກນິກການກຽມຕົວກ່ອນຈະໄປຮຽນພາສາຢູ່ຟີລິບປິນກັບອາຈານ Jib ທີ່ Blue Spade. ສະຖານີ Wongwian Yai 27 ຕຸລາ, 2019

bottom of page